Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Ügyintézés


Változások bejelentése

Szolgáltató és felhasználó, illetve díjfizető köteles együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni a szolgáltatás igénybevételével, a szolgáltatás ellenértékének elszámolásával és fizetésével kapcsolatos kérdésekben. Replica Watches

Az adatokat csak a változásban érintettek együttes nyilatkozatával lehet módosítani!

A díjfizető személyében bekövetkezett változást a régi és az új díjfizető - a felhasználó képviselőjének egyidejű értesítése mellett - írásban köteles a változástól számított 15 napon belül a távhőszolgáltatónak az általa rendszeresített módon és formában bejelenteni. A távhőszolgáltató a tényleges díjfizető változás napjának megfelelően szerepelteti a változást a nyilvántartásaiban.

Amennyiben a változás bejelentés ideje a tényleges díjfizető változás idejét 15 nappal meghaladja a szolgáltató a bejelentés napját követő hónap első napját tekinti a díjfizető változás időpontjának, és ezzel a nappal szerepelteti a változást nyilvántartásaiban.

Rolex Replica Watches

A távhőszolgáltató a tárgyhavi számlát mindenkor annak a díjfizetőnek számlázza, aki a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napján a nyilvántartásában szerepel.

Amennyiben csak az egyik (vagy a régi, vagy az új) díjfizető jelenti be a díjfizető személyében bekövetkezett változást, akkor a változás tényét hitelt érdemlő módon (adás-vételi szerződés, három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás esetén bérleti szerződés) kell indokolni.

Tulajdonos személyében történő változás bejelentését a szolgáltató csak díjhátralékkal nem rendelkező épületrész esetében köteles elfogadni.

Ha az épületrészek tulajdonosai a külön történÅ‘ díjfizetés mellett döntöttek, akkor díjfizetÅ‘ változás esetén a díjfizetésre kötött megállapodás az új díjfizetÅ‘re is vonatkozik, mindaddig, amíg az épületrészek tulajdonosai új megállapodást nem kötnek, az elszámolási cikluson belüli díjfizetÅ‘ változás esetén a távhÅ‘szolgáltató nem készít elszámolást, a részfizetési számlák érvényesek. A változást jelentÅ‘ hónap számlájának megosztását a díjfizetÅ‘k egymás közötti megállapodással oldják meg, az önkormányzati rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével.

A távhőszolgáltató jogosult az épületrész (lakás, helyiség) tulajdonosával szemben érvényesíteni a távhőszolgáltatás díját, ha a felhasználó vagy a díjfizető változás bejelentése nem történt meg, az ingatlant jogcím nélkül használják, vagy hiányoznak a változás időpontjáig igénybevett szolgáltatás elszámolásához szükséges adatok, illetve az épületrész díjhátralékkal rendelkezik.

Az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmére a távhőszolgáltató – az általa rendszeresített módon és formában – a távhőszolgáltatási díjat közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza. A távhőszolgáltatási díjnak bérlő vagy használó által történő megfizetéséért a tulajdonos - készfizető kezesként - helytállási kötelezettséggel tartozik.

Ügyfélszolgálati iroda:
Ajka, Móra Ferenc u. 26. | E-mail: primer@ajkatavho.hu
Telefonszám: 88-312-989

A felhasználói és díjfizetÅ‘i változásokat az Ãœgyfélszolgálati Irodán kell bejelenteni, a távhÅ‘szolgáltató által rendszeresített nyomtatványok kitöltésével és azok szolgáltatói átvételével. A felhasználó, illetve a díjfizetÅ‘ bejelentési kötelezettségének elmulasztása vagy késedelme a számla fizetési határidÅ‘ben való kiegyenlítésére halasztó hatállyal nincs.

A szolgáltató hibájából elmaradt változás átvezetés esetén a számlát - legkésÅ‘bb a tárgyhót követÅ‘ számlázásig - helyesbíteni kell, új fizetési határidÅ‘ megállapításával. Díjvisszatérítésre, pótdíjra a távhÅ‘szolgáltató számlát állít ki.

---
Letölthető | Lakossági változásbejelentő lap
LetölthetÅ‘ | Közületi (egyéb) változásbejelentÅ‘ lap