Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Ügyintézés


Lakhatási támogatás

A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy: Akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2015. évben (71.250.-Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.  Audemars Piguet Replica

Lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol:

[1.] A háztartás elsÅ‘ nagykorú tagjának arányszáma 1,0
[2.] A háztartás második nagykorú tagjának arányszáma: 0,9
[3.] A háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8
[4.] A háztartás elsÅ‘ és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8
[5.] A háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma 0,7

Ha a háztartás gyermekét egyedülállóként nevelÅ‘ szülÅ‘ – ideértve a gyámot és a nevelÅ‘szülÅ‘t – él, rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert költség 450 forint.

A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság:

[1.] Ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm
[2.] Ha a háztartásban két személy lakik 45 nm
[3.] Ha a háztartásban három személy lakik 55 nm
[4.] Ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm
[5.] Ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a  jogosult által lakott lakás nagysága

A lakhatási támogatást a megadott formanyomtatványon kell benyújtani!

A kérelemhez mellékelni kell:

[1.] Vagyonnyilatkozatot – formanyomtatványon (Vagyon az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, melynek külön-külön számított forgalmi értéke 2015. évben a 855.000 forintot, együttes forgalmi értéke 2015. évben 2.280.000 forintot meghaladja. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan melyben az érintett életvitelszerűen lakik)
[2.] Jövedelemigazolásokat a háztartás valamennyi tagjáról (a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemről - valamint nyugdíjszerű ellátásoknál az összesítőt és szelvényt, vagy folyószámlát, gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló határozatot, igazolást a tanuló- vagy hallgatói jogviszonyról)
[3.] A lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását (tulajdoni lap)
[4] A szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges irat bemutatása vagy másolatának csatolása szükséges (utolsó havi közüzemi számla összes oldala)
[5.] Albérlő esetén albérleti szerződést

A lakhatási támogatást tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint 2.000.-Ft de legfeljebb 6.000.-Ft. Kérelmek benyújtása folyamatos, az erre rendszeresített formanyomtatványon történik. Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élÅ‘ személyek és háztartások számától.

Külön lakásnak tekintendÅ‘ a társbérlet, az albérlet és a jogerÅ‘s bírói határozattal megosztott lakás lakrészei. A lakhatási támogatást folyósítása elsÅ‘sorban a szolgáltató részére történik, és azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmezÅ‘ lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultság iránti kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja a jogosultság egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani.

Amennyiben a lakhatási támogatás iránti kérelem fenti okból kerül elutasításra, vagy a megállapított támogatást megszüntetésre, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatási támogatás iránti kérelmet.

Hova kell benyújtani a kérelmet:

A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be Ã¼gyfélfogadás idÅ‘ben:

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodája

> 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 4. emelet 409-410. iroda
> Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08:00-tól 15.30-ig, szerda: 08.00-tól 15.30-ig